Dars e Quran   by Amin Ahsan Islahi
001- Surah AlFatihah - Part 1


001- Surah Al Fatihah -Part 2002- Surah Al Baqarah - Part 1


002- Surah Al Baqarah - Part 2


002- Surah Al Baqarah - Part 3


002- Surah Al Baqarah - Part 4


002- Surah Al Baqarah - Part 5


002- Surah Al Baqarah - Part 6


002- Surah Al Baqarah - Part 7


002- Surah Al Baqarah - Part 8


002- Surah Al Baqarah - Part 9


002- Surah Al Baqarah - Part 10


002- Surah Al Baqarah - Part 11


002- Surah Al Baqarah - Part 12


002- Surah Al Baqarah - Part 13


002- Surah Al Baqarah - Part 14


002- Surah Al Baqarah - Part 15


002- Surah Al Baqarah - Part 16


002- Surah Al Baqarah - Part 17


002- Surah Al Baqarah - Part 18


002- Surah Al Baqarah - Part 19


002- Surah Al Baqarah - Part 20


002- Surah Al Baqarah - Part 21


002- Surah Al Baqarah - Part 22


002- Surah Al Baqarah - Part 23


002- Surah Al Baqarah - Part 24


002- Surah Al Baqarah - Part 25


002- Surah Al Baqarah - Part 26003-Surah-Al-Imran-1


003-Surah-Al-Imran-2


003-Surah-Al-Imran-3


003-Surah-Al-Imran-4


003-Surah-Al-Imran-5


003-Surah-Al-Imran-6


003-Surah-Al-Imran-7


003-Surah-Al-Imran-8


003-Surah-Al-Imran-9


003-Surah-Al-Imran-10
005-Surah Maidah-Part-1


005-Surah Maidah-Part-2


005-Surah Maidah-Part-3


005-Surah Maidah-Part-4


005-Surah Maidah-Part-5


005-Surah Maidah-Part-6


005-Surah Maidah-Part-7


005-Surah Maidah-Part-8


005-Surah Maidah-Part-9


005-Surah Maidah-Part-10


005-Surah Maidah-Part-11


005-Surah Maidah-Part-12008-Surah-Anfal-Part-1


008-Surah-Anfal-Part-2


008-Surah-Anfal-Part-3


008-Surah-Anfal-Part-4


008-Surah-Anfal-Part-5


008-Surah-Anfal-Part-6


008-Surah-Anfal-Part-7009-Surah-Toubah-Part-1


009-Surah-Toubah-Part-2


009-Surah-Toubah-Part-3


009-Surah-Toubah-Part-4


009-Surah-Toubah-Part-5


009-Surah-Toubah-Part-6


009-Surah-Toubah-Part-7


009-Surah-Toubah-Part-8


009-Surah-Toubah-Part-9


009-Surah-Toubah-Part-10019-Surah Maryam-1


019-Surah Maryam-2


019-Surah Maryam-3


019-Surah Maryam-4067-Surah Al Mulk-1


067-Surah Al Mulk-2069-Surah Al Haqqah


070 Surah Maaraj-1


070 Surah Maaraj-2


070 Surah Maaraj-3


072 Surah Jinn-1


072 Surah Jinn-2073 Surah Muzzammil


074 Surah Muddaththir


081 Surah Takwir


082 Surah Infitar


083 Surah Mutaffifin


084 Surah Inshiqaq


086 Surah Tariq


087 Surah Alaa


088 Surah Ghashiyah089 Surah Fajr-1


089 Surah Fajr-2


090 Surah Balad


091 Surah Shams


092 Surah Layl


093 Surah Dhuha