Tafsir Al Quran - English
DR IsrarIsmail Musa MenkNouman Ali Khan


Nouman Ali Khan (2017)Shaykh Ibrahim ZidanMohammad Ismail MemonShaykh Abdul Nasir JangdaImam ZiaDr. Haitham al-Haddad Sh. Abdul SattarSheikh Navaid AzizImam Suhaib WebbUstadh Asim KhanSheikh Abu TalhaMoulana MoududiTafseer e Quran in English
Tafsir by Shaheen Ismail (ramdan 2017)