Tafsir - Quran   Iphone-Ipad-Mobile   Tafsir Zarwali 2018  

Tafsir in Urdu - Zarwali 201802 Dora-E-Tafseer-2018-Muqadma


03 Dora-E-Tafseer-2018-Muqadma-part-2


04 Dora-E-Tafseer-2018-Surah-Fatiha-Part-1


05 Surah-Fatiha-and-Surah-Al-Baqra-part-1


06 Dora-E-Tafseer-2018-Surah-Al-Bakarah-Part-2


07 Surah-Al-Baqrah(Complete)


08 Dora-E-Tafseer 2018- Surah Al Imran


09 Dora-E-Tafseer-2018-Surah-An-nisa&Al-maidah


10 Dora-E-Tafseer-2018-Surah-Al-Annam


11 Dora-E-Tafseer-2018-Surah-Arraf


12 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Anfal&SurahBraat


13 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Yusuf


14 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Yusuf-Rad-Ibrahim


15 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Hijar-Nahal


16 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Isra


17 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Kahf


18 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Maryam


19 Dora-E-Tafseer-2018-Surah TaHa


20 Dora-E-Tafseer-2018-Surah Anbiya-Surah Hajj


21 Dora-E-Tafseer-Surah Muminun-Surah Noor


22 Surah Furqan and Surah Ash-Shuara


23 Surah-Naml and Surah-AlQasas


24 Surah-Al-Ankabut and Surah-RUM


25 Surah-Luqman and Surha-Sajdah


26 Surah-Ahzab and Surah-Saba and Surah-Fatir


27 Surah-Ya-Sin to Surah-Saffat


28 Surah-Suad and Surah-Zumar


29 Surah-Gafir to Surah-Zukhruf


30 Surah-Dukan to Surah-Ahqaf


31 Surah-Muhammad-to-Surah-Hujurat


32 Surah-Qaf-to-Surah-Qamar


33 Surah-Rahman-to-Surah-Hadeed


34 Surah-Mujadilah-to-Surah-Tahrem


35 Surah-Mulk-to-Surah-Mursalat


36 Surah-An-Naba-to-Surah-Ghashiyah


37 Surah-Fajar-to-Surah-Lail


38 Dora-E-Tafseer-2018-Surah-Duha-Till-End